Положення Координаційної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сорокової сесії
Бердянської міської ради
VІ скликання
12 вересня 2013 р.
№ 58

 

Положення
про Координаційну раду голів комітетів мікрорайонів м. Бердянськ

 

1. Загальні положення

1.1. Координаційна рада голів комітетів мікрорайонів (далі - Координаційна рада) є постійно діючим, виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для управління діяльністю, колегіального обговорення питань і прийняття рішень, пов'язаних з удосконаленням форм взаємодії органів місцевого самоврядування та органів територіального громадського самоврядування міста Бердянська з метою реалізації спільних завдань, спрямованих на соціально-економічний і культурний розвиток міста. Координаційна рада здійснює свою діяльність на добровільних громадських засадах в межах чинного законодавства України.

1.2. Координаційна рада обирається на строк дії повноважень відповідної Бердянської міської ради на загальних зборах голів комітетів мікрорайонів міста.

 

2. Цілі і завдання Координаційної ради

2.1. Основною метою створення Координаційної ради є сприяння розвитку територіального громадського самоврядування в місті Бердянську.

2.2. Основними завданнями Координаційної ради є:

-здійснення зв'язків органів територіального громадського самоврядування та представлення їхніх інтересів у відносинах з органами міського самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, іншими юридичними та фізичними особами;

-вироблення законодавчих ініціатив при підготовці рішень з соціально-економічних та суспільно-політичних питань, що зачіпають інтереси жителів міста Бердянська;

-внесення зауважень та пропозицій до Стратегії розвитку м. Бердянськ, Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на відповідний рік, інших програм з питань місцевого самоврядування;

-залучення органів територіального громадського самоврядування міста до інформованості населення міста Бердянськ з питань життєдіяльності, охорони громадського порядку, щодо залучення громадських об'єднань громадян до контролю за забезпеченням збереження об'єктів благоустрою міста Бердянськ;

-сприяння реалізації виконавчими органами Бердянської міської ради суспільно значущих громадських ініціатив;

-координація діяльності комітетів мікрорайонів міста;

-вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи органів територіального громадського самоврядування міста Бердянська, інших міст України;

-сприяння розвитку двосторонньому діалогу органів місцевої влади з органами територіальної громади, шляхом залучення до процесу вирішення питань комунального характеру;

-забезпечення функціювання органів територіального самоврядування на принципах права, в межах Конституції України та чинного законодавства.

 

3. Склад і порядок формування Координаційної ради

3.1. Збори голів комітетів мікрорайонів для обрання Координаційної ради відбуваються згідно актів чинного законодавства.

3.2. Кількісний склад Координаційної ради визначається зборами голів комітетів мікрорайонів міста.

3.3. До складу Координаційної Ради входять голови, представники комітетів мікрорайонів за рішенням цих комітетів, посадові особи органів місцевого самоврядування міста Бердянськ.

3.4. Члени Координаційної ради обирають зі свого складу відкритим голосуванням голову та заступника голови Координаційної ради за принципом абсолютної більшості голосів. Функції технічного секретаря Координаційної ради виконує працівник відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради.

3.5. Голова Координаційної ради:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Координаційної ради;

- веде засідання Координаційної ради;

- організовує та контролює виконання рішень Координаційної ради;

- звітує перед членами Координаційної ради;

- представляє Координаційну раду у взаємовідносинах з органами міського самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами, іншими юридичними та фізичними особами;

- виконує доручення Координаційної ради, пов'язані з діяльністю ради.

3.6. Секретар Координаційної ради інформує членів ради про місце і час проведення засідань ради, організовує реєстрацію присутніх, веде протоколи засідань і забезпечує членів ради інформаційними матеріалами, зберігає документацію роботи Координаційної ради.

У випадку відсутності голови Координаційної ради, або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник.

         3.7. Повноваження Координаційної ради, її членів можуть бути достроково припинені у разі невиконання рішень Бердянської міської ради, її виконавчого комітету, своїх повноважень, порушення Конституції і Законів України та інших актів чинного законодавства. Також, виключення зі складу Координаційної ради здійснюється за поданням членом Координаційної ради відповідної заяви.

 

4. Організація роботи та регламент Координаційної ради

4.1. Координаційна рада здійснює свою діяльність відповідно до затверджених нею щорічних планів роботи. Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Дата засідання та проект порядку денного затверджуються головою Координаційної ради. Засідання Координаційної ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Координаційної ради.

4.2. Рішення Координаційної ради приймається відкритим голосуванням за принципом абсолютної більшості голосів членів, присутніх на засіданні. Засідання ради оформляються протоколами, що затверджуються головою і секретарем ради.

4.3. На засідання Координаційної ради можуть запрошуватися посадові особи органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій міста, представники громадських організацій, ЗМІ, громадяни, які досягли 16 років.

4.4. Рішення Координаційної ради мають декларативний характер, враховуються органами місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого значення.

4.5. Здійснення роботи Координаційної ради покладається на керуючого справами та відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради.

4.6. Бердянська міська рада та її виконавчий комітет контролюють діяльність Координаційної ради щодо дотримання вимог чинного законодавства та цього Положення в межах наданих повноважень.

 

5. Прикінцеві положення

Дане Положення приймається сесією Бердянської міської ради та набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

 

Начальник відділу організаційної роботи і внутрішньої політики О.Ю. Мягченко