Положення про Громадську раду голів вуличних комітетів

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сорокової сесії
Бердянської міської ради
VІ скликання
2013 р.
№ 57

 

Положення
про Громадську раду голів вуличних комітетів м. Бердянськ

 

1. Загальні положення

1.1. Громадська рада голів вуличних комітетів (далі - Громадська рада) є постійно діючим, виборним колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для налагодження ефективної взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації міської та державної політики. Громадська рада здійснює свою діяльність на громадських засадах.

1.2. Громадська рада обирається на строк дії повноважень відповідної Бердянської міської ради на загальних зборах голів вуличних комітетів міста.

 

2. Основні завдання Громадської ради

Основними завданнями Громадської ради є:

-підготовка та надання для розгляду виконавчим комітетом Бердянської міської ради пропозицій та зауважень громадськості, які мають рекомендаційний характер;

-сприяння реалізації виконавчими органами Бердянської міської ради суспільно значущих громадських ініціатив;

-прийняття рішення про щоквартальну виплату заохочення голів вуличних комітетів міста Бердянська згідно положення про заохочення (рішення виконкому Бердянської міської ради № 221 від 10.06.2013).

 

3. Права Громадської ради

         Громадська рада з метою виконання покладених на неї завдань має право:

        3.1. Вносити пропозиції для прийняття відповідних рішень міським головою, міською радою та її виконавчим комітетом з актуальних проблем життя міста;

         3.2. Вносити пропозиції до Програми соціально-економічного та культурного розвитку м. Бердянська на відповідний рік;

         3.3. Брати участь з правом дорадчого голосу у роботі комісій (робочих груп), які утворюються при міській раді та виконавчому комітеті міської ради з питань, що мають суттєве значення для територіальної громади міста Бердянська.

 

4. Склад Громадської ради

         4.1. Збори голів вуличних комітетів для обрання Громадської ради відбуваються згідно актів чинного законодавства.

          4.2. Кількісний склад Громадської ради визначається зборами.

         4.3. Склад нової Громадської ради формується шляхом відкритого голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради.

         4.4. Члени Громадської ради вуличних комітетів обирають зі свого складу відкритим голосуванням голову та заступника голови ради простою більшістю голосів. Функції секретаря Громадської ради виконує працівник  відділу організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради.

        Голова Громадської ради організовує діяльність Громадської ради, підготовку її засідань та підписує документи від імені Громадської ради. У випадку відсутності голови ради громадськості, або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин його повноваження виконує заступник.

       4.5. Повноваження Громадської ради, її членів можуть бути достроково припинені у разі невиконання рішень Бердянської міської ради, її виконавчого комітету, своїх повноважень, порушення Конституції і Законів України та інших актів чинного законодавства. Також, виключення зі складу Громадської ради здійснюється за поданням членом Громадської ради відповідної заяви.

 

5. Організація роботи та регламент Громадської ради

5.1. Громадська рада здійснює свою діяльність відповідно до затверджених нею щорічних планів роботи. Основною формою роботи Громадської ради є її засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз на квартал. Дата засідання та проект порядку денного затверджуються головою Громадської ради. Засідання Громадської ради є правочинним, якщо на ньому присутні більше половини членів Громадської ради.

5.2. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. Засідання Ради оформляються протоколами, що затверджуються головою і секретарем Ради.

5.3. Координація роботи Громадської ради покладається на керуючого справами та відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого комітету Бердянської міської ради.

5.4. Бердянська міська рада та її виконавчий комітет контролюють діяльність Громадської ради щодо дотримання вимог чинного законодавства та цього Положення в межах наданих повноважень.

 

6. Прикінцеві положення

Дане Положення приймається сесією Бердянської міської ради та набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

 

 

Керуючий справами виконкому В.І. Чанишев