Статут територіальної громади міста Бердянська

2001

П Р Е А М Б У Л А

 

Ми, депутати Бердянської міської ради ХХ111 скликання, діючи від імені та в інтересах територіальної громади м.Бердянська, об’єднанні єдиною долею та розуміючи свою відповідальність за долю міста перед сьогоденням та майбутнім,

реалізуючи право кожної людини на гідні умови життя, безпечне довкілля, вільний розвиток особистості,

поважаючи пам’ять наших предків,

бажаючи зберегти і далі розвивати духовний, культурний, науковий, промисловий та курортний потенціал міста, забезпечити його процвітання та благоденство

приймаємо цей Статут.   

       Цей Статут, відповідно до Конституції і законів України, закріплює систему місцевого самоврядування міста Бердянська, форми та порядок здійснення місцевого самоврядування територіальною громадою, функції і повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Бердянська, статус органів самоорганізації населення.

Місцеве самоврядування в місті Бердянську - це визнане та гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади міста самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення  в межах Конституції і законів України.

 

РОЗДІЛ  1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Частина 1. Загальна характеристика міста.

Стаття 1.

Порт Бердянськ засновано у 1827 році, статус  міста отримано у 1841 році.

Назва міста Бердянськ є незмінною і залишається назавжди.  

Місто Бердянськ є самостійною адміністративно-територіальною   одиницею у складі Запорізької області.

 На території міста здійснюється місцеве самоврядування у повному обсязі, який передбачено Конституцією України та Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” згідно з інтересами мешканців міста, історичними та місцевими традиціями.  

 

Стаття 2. 

Територію, в межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначають адміністративні кордони міста.

Адміністративними кордонами міста є міська межа, визначена рішенням виконкому Запорізької обласної ради депутатів трудящих N 60 від 16.02.1966  року. 

Зміна міської межі  може здійснюватися у відповідності з законодавством та із  урахуванням думки територіальної громади міста.

Будь-які зміни міської межі, здійснені у відповідності з законодавством, відображаються  у генеральному плані міста.

 

Стаття 3. 

Землі, в межах міста Бердянська, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за його межами, на яких розташовані об’єкти комунальної

власності, перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Бердянська.

Використання зазначених земель здійснюється відповідно до проектів планування та забудови міста.

Бердянська міська рада розпоряджається землями територіальної громади міста у межах повноважень наданих їй чинним законодавством. 

Рішення про віднесення земель міста до тієї або іншої категорії: сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, лісового, водного фонду, промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення  - приймається міською радою відповідно до її повноважень згідно з чинним законодавством.

 В інтересах територіальної громади міста, з урахуванням генерального плану забудови міста Бердянська, відповідно до вимог чинного законодавства, Бердянська міська рада встановлює режим використання земель, не залежно від форми власності, передбачених для містобудівних потреб, в тому числі може затверджувати Положення „Про використання земель оздоровчого призначення”, „Про використання земель природоохоронного призначення”.

Природні території у разі наявності на них природних лікувальних ресурсів, необхідної інфраструктури для їх експлуатації та організації лікування людей, відповідно до вимог чинного законодавства можуть бути оголошені курортними територіями.

Територія садово-огородних товариств, яка належить членам територіальної громади міста є зоною спільних інтересів жителів міста Бердянська та жителів навколишніх територіально- адміністративних  одиниць. Межі територій садово-огородних товариств, міського водосховища, тераси водогону визначаються згідно чинного законодавства. 

 

Стаття  4.

Територіальній громаді належать водні ресурси у тому числі підземні водоносні горизонти, повітря, корисні копалини, лікувальні грязі, рослинний та тваринний світ, а також інші види природних ресурсів, які знаходяться в межах міста.

Територіальна громада зобов’язується зберігати, захищати, використовувати, примножувати та надавати у розпорядження на договірних засадах фізичним та юридичним особам природні ресурси, які знаходяться в межах міста.

 

Стаття 5. 

Для раціональної організації місцевого управління територія міста поділяється на мікрорайони.

Межі мікрорайонів затверджуються рішенням міської ради за поданням міського голови з урахуванням пропозицій жителів міста.

На території кожного мікрорайону з дозволу  міської ради можуть  діяти відповідні органи самоорганізації населення.

 

Стаття 6.

Бердянська міська рада, як орган місцевого самоврядування, може об’єднуватися з органами місцевого самоврядування інших міст України в асоціації, фонди, союзи тощо.

Бердянська міська рада та її виконавчі органи на договірних засадах, можуть вступати у відносини з органами місцевого самоврядування міст зарубіжних країн або їх асоціаціями та входити до міжнародних асоціацій (союзів, фондів тощо) органів місцевого самоврядування.

Повноваження органів місцевого самоврядування не можуть передаватися добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування.

 

Стаття 7.

З  метою реалізації права наданого Конституцією України та Законом  “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами  місцевому самоврядуванню, в ім’я захисту загальнолюдських принципів та ідеалів, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні особливості, які склалися на  час спільного проживання на території земель, закріплених державою за жителями міста Бердянська, сіл Нововасилівка, Роза, Шовкове, та для більш міцного єднання між жителями вищезгаданих населених пунктів, ми територіальна громада м. Бердянська, враховуючи взаємне бажання, будемо співпрацювати  на добровільних засадах  з Нововасилівською  сільською  територіальною громадою .

 

Стаття 8.

Територіальна громада міста має свою символіку – герб,  прапор, гімн, пам’ятну дату.

 Опис герба, прапору, текст гімну наводяться у додатку до Статуту (додаток №2).

Положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Бердянська, затверджено рішенням сорок третьої сесії Бердянської міської ради ХХШ скликання від 21.03.2002р. №17 „Про затвердження Положення про порядок використання символіки територіальної громади міста Бердянська”.

Пам’ятну дату  - 17 вересня - вважати Днем міста Бердянська. Цей день для територіальної громади є   святковим.

 

Частина 2. Правова основа Статуту.

Стаття 9.

Статут територіальної громади  - систематизоване зведення принципів, норм та правил, що встановлюють порядок та процедуру здійснення місцевого самоврядування, відносин територіальної громади з державою та іншими суб’єктами права.

 

Стаття 10.

Статут територіальної громади міста Бердянська має найвищу юридичну силу відносно актів, які приймаються в системі місцевого самоврядування за винятком рішень, прийнятих місцевим референдумом. 

Дія Статуту поширюється на всю територію міста та на території, за межами міста, на яких розташовані об’єкти комунальної власності.

 

Стаття 11.

Статут міста приймається міською радою 2/3 голосів депутатів від загального числа членів ради . 

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування приймаються у відповідності до чинного законодавства та Статуту територіальної громади.

 

Стаття 12. 

Статут відповідає положенням Конституції України, Європейській хартії про місцеве самоврядування, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншим законам України, Указам Президента України і Постановам Кабінету Міністрів України.

У разі невідповідності окремих положень Статуту Конституції, Європейській хартії  та законам України, Указам Президента України та Постановам Кабінету Міністрів України діють норми останніх, як актів більш високої юридичної сили.

Органи місцевого самоврядування  відстоюють інтереси  територіальної громади   усіма доступними  засобами  аж до звернення до суду, якщо  державні органи або посадові особи  обмежують самостійність  територіальної громади  гарантовану Конституцією України, Європейською хартією про місцеве самоврядування, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 

 

Стаття 13. 

  Тлумачити положення Статуту може  лише міська рада, рішення якої з таких питань є обов’язковими для застосування і виконання у межах території міста.

 

Стаття 14. 

Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється міською радою від імені та в інтересах територіальної громади міста.

Рішення міської ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймаються 2/3  депутатів від загального числа членів ради . 

 Пропозиції по внесенню змін і доповнень до Статуту вносяться до міської ради групою депутатів ради (не менше  десяти осіб), міським головою  або групою членів територіальної громади міста (не менш  500 жителів міста) в порядку місцевої ініціативи.

 Зміни і доповнення до Статуту, які передбачають узгодження його з положеннями Конституції та законами України, указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України, затверджуються міською радою за поданням міського голови в двомісячний термін після набуття  чинності цих актів (або в термін, визначений  цими актами).

 

Частина 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, установами, підприємствами та організаціями, осередками політичних партій, громадськими та релігійними організаціями.

Стаття 15.

Взаємозв’язки органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, діяльність яких поширюється на територію міста, базуються на засадах співробітництва та взаємодопомоги для реалізації завдань соціально-економічного та культурного розвитку міста і реалізації в місті функцій виконавчої влади. 

Органи і посадові особи місцевого самоврядування здійснюють функції місцевого самоврядування незалежно від органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися у законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків, передбачених законом. 

Виконавчій комітет міської ради є підконтрольним і підзвітним міській раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої влади -підконтрольний відповідному органу виконавчої влади.

Міський голова відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади.

 

Стаття 16.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування повинні сприяти діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ та адвокатури. 

Міський голова (або за його дорученням інша посадова особа) відповідає за організацію зв’язків органів і посадових осіб місцевого самоврядування з зазначеними органами. 

 

Стаття 17. 

Взаємозв’язки органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами, установами і організаціями, що перебувають на території міста, базуються на дотриманні  законодавства і визначаються формою їх власності.

 

Стаття 18. 

Бердянська міська рада виступає засновником підприємств, установ, організацій комунальної форми власності територіальної громади міста. У зв’язку з цим Бердянська міська рада або  відповідний її виконавчий орган затверджують статути зазначених підприємств.

Перепрофілювання, реорганізація та ліквідація зазначених підприємств, установ та організацій здійснюється за рішенням засновника у порядку передбаченому чинним законодавством.

Керівники зазначених підприємств призначаються та звільняються з посади міським головою. При прийнятті керівника на посаду з ним укладається контракт.

Підприємства, установи, організації, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста підпорядковані, підзвітні та підконтрольні Бердянській міській раді. У зв’язку з цим виключно за рішенням міської ради може бути визначено розмір частки прибутку зазначених підприємств, який підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

До повноважень виконавчих органів міської ради належить встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутку підприємств, установ, організацій; заслуховування звітів про роботу відповідних підприємств; встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних, транспортних та інших послуг, які надаються підприємствам та організаціям комунальної власності, в межах визначених законодавство, вирішення питання відчуження об’єктів комунальної власності, контролювання ефективності і законності використання майна комунальних підприємств, установ, організацій в порядку, визначеному законодавством.

 

Стаття 19. 

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої відносини на договірній та податковій основі. При цьому Бердянська міська рада та її виконавчі органи у межах повноважень, визначених законодавством і цим Статутом, можуть приймати рішення щодо: 

- надання фінансової допомоги зазначеним підприємствам, надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності до участі в комплексному, соціально-економічному розвитку міста, координація цієї роботи;

  - залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв’язку;

- розміщення замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної  громади; 

 - залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі у розвитку Бердянська як міста-курорту; 

-  залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій (незалежно від форм власності) до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об’єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування;

- інших, передбачених чинним законодавством, питань.

 

Стаття 20. 

Органи і посадові особи місцевого самоврядування  взаємодіють з політичними партіями та їх місцевими осередками, громадськими та релігійними  організаціями , які діють у правовому полі Конституції  та законодавства України  і беруть активну участь у житті територіальної громади.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 4. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування.

Стаття 21. 

Система місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом “Про місцеве самоврядування в Україні” та включає: 

- територіальну громаду міста – первинний суб’єкт місцевого самоврядування, яка є основним носієм його функцій і повноважень;

- міську раду - представницький орган місцевого самоврядування; 

- міського голову – головну посадову особу територіальної громади міста ; 

- виконавчі органи міської ради;

- органи самоорганізації населення.

 

Стаття 22.

Бердянська міська рада та її виконавчі органи є юридичними особами, мають печатки та рахунки в установах банку.

 

Стаття 23.

 Органи місцевого самоврядування міста не входять до системи органів  державної влади України. 

 Органи місцевого самоврядування міста виконують окремі повноваження органів виконавчої влади делеговані їм чинним законодавством за умови попереднього забезпечення відповідними фінансовими ресурсами..

 

Стаття 24. 

Розмежування компетенції та повноважень між органами місцевого самоврядування здійснюється відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

 

Cтаття  25.

Компетенція місцевого самоврядування визначається Конституцією України, Законом  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  іншими законами та правовими актами.

Бердянська міська рада та її виконавчі органи наділяються цим Статутом виключною компетенцією, яка не може бути змінена інакше як на підставі цього Статуту.

До питань місцевого значення відноситься:

1) затвердження Статуту територіальної громади міста, внесення змін та доповнень до нього; контроль за дотриманням його положень;

2) засновування засобів масової інформації, призначення та звільнення їх керівників;

3) підготовка, затвердження, організація виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

4) затвердження міського бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про його виконання;

5) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах визначених законом;

6) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

7) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

8) затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що знаходяться у комунальній власності територіальної громади міста;

9) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

10) створення відповідно до закону муніципальної міліції, затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;

11) затвердження місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації;

12) встановлення правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських містах, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

13) прийняття рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

14) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

15) попередній розгляд планів  використання природних ресурсів місцевого значення на території міста, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форми власності, внесення у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозицій з цих питань;

16) управління майном, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;

17) вирішення питань відчуження комунального майна, підготовка та  затвердження програм приватизації та переліку об’єктів комунальної власності, які не  підлягають приватизації, організація виконання цих програм;

18) управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту, зв’язку, що перебувають у комунальній власності, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

19) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності; 

20) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; прийняття рішень про організацію стоянок автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

21) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

22)  організацій благоустрою населених пунктів, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

23) організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

24) затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форми власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

25) забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та їх охорони;

26) надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

27) організація за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, реконструкції і ремонту об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення;

28) встановлення режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;

29) надання відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування незалежно від форми власності, координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови міста;

30)    управляння закладами освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальній громаді міста Бердянська або передані їй, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

31) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

32) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді міста Бердянська;

33) сприяння роботі творчих спілок, національно-культуних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

34) підготовка та вирішення питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території міста;

35) розвиток міста як міста-курорту;

36) створення умов для діяльності та розвитку громадських об’єднань і органів самоорганізації населення, та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

37) проведення аналізу своєчасності виплати заробітної плати робітникам підприємств і організацій усіх форм власності і підготовка відповідних висновків і пропозицій;

38) вирішення інших питань, передбачених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та встановлених іншими законодавчими актами.  

 

Частина 5. Територіальна громада міста.

Стаття 26. 

До територіальної громади міста входять жителі міста Бердянська, об’єднані постійним проживанням у межах міста. 

 

Стаття 27. 

Жителі міста підлягають реєстрації за місцем проживання відповідно до вимог чинного законодавства.

 

Стаття 28. 

Члени територіальної громади міста реалізують право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.

Право на участь у здійсненні місцевого самоврядування у  повному обсязі мають члени територіальної громади міста - громадяни України, які досягли 18- річного віку і не визнані судом недієздатними, мають право обирати органи і посадових осіб місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до керівних органів місцевого самоврядування, брати участь у місцевих референдумах, та користуватися іншими, передбаченими Конституцією і законами України та цим Статутом, правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 29. 

Особам, які мають видатні заслуги перед громадою міста та зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста, за рішенням міської ради присуджується звання “Почесний громадянин міста Бердянська”, яке може бути присвоєно незалежно від громадянства особи чи місця їх проживання. 

Підстави та порядок присвоєння звання “Почесного громадянина міста Бердянська”, його статус визначаються положенням “Про почесне громадянство міста”,  затвердженим рішенням міської ради.

Міська рада може впроваджувати відзнаки, якими нагороджуватимуться жителі міста, інші громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають значні заслуги перед містом та зробили значний внесок в соціально-економічний та культурний розвиток міста.

Перелік відзнак, підстави і порядок нагородження ними, а також статус осіб, нагороджених цими відзнаками, встановлюються “Положенням про відзнаки міста”, яке затверджується рішенням міської ради. 

 

Стаття 30. 

Право членів територіальної громади міста вирішувати питання місцевого самоврядування може бути реалізовано в таких формах: 

- місцевий референдум; 

- вибори депутатів Бердянської міської ради та міського голови (місцеві вибори); 

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- колективні та індивідуальні звернення  жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування; 

- громадські слухання; 

- місцеві ініціативи; 

- участь у роботі органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;

- інші, не заборонені законом, форми. 

 

Стаття 31. 

Вищими формами вирішення територіальною громадою міста питань місцевого самоврядування шляхом прямого волевиявлення є місцевий референдум і місцеві вибори.

 

Частина 6. Місцевий референдум та місцеві вибори.

Стаття 32. 

Місцевий референдум - це прийняття рішення з питань, віднесених Конституцією і законами України до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого волевиявлення членів територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

Місцевий референдум проводиться з метою безпосереднього вирішення територіальною громадою міста важливих питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

На міський референдум не можуть бути винесені питання, які чинним законодавством віднесено до відання органів державної влади, а також питання затвердження місцевого бюджету та встановлення місцевих податків. 

Питання, які не віднесені чинним законодавством до відання місцевого самоврядування, але мають важливе значення для територіальної громади міста, соціально-економічного та культурного розвитку міста, можуть бути винесені на місцевий консультативний референдум, наслідки якого не мають обов’язкового характеру.

 

Стаття 33.

Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто і ні в якій формі не може бути примушений до участі у місцевому референдумі, а також нікому не можна відмовити в участі у місцевому референдумі.

 

Стаття 34.

Рішення про проведення місцевого референдуму приймає міська рада  на вимогу депутатів, що становлять не менш як половину від загального складу ради.

Місцевий референдум з місцевої ініціативи проводиться на вимогу не менш як  1/10 частини членів територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах.

 

Стаття 35. 

Порядок підготовки та проведення місцевого референдуму визначається Законом України „Про всеукраїнський та місцеві референдуми”.

 

Стаття 36. 

Рішення місцевого референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів територіальної громади міста, що брали участь у голосуванні.

Рішення місцевого референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або органів державної влади. 

Рішення місцевого референдуму та результати голосування публікуються комісією з проведення місцевого референдуму  не пізніше десяти днів після його проведення.

Рішення місцевого референдуму набувають чинності з моменту офіційного оголошення.

Про результати голосування на консультативному місцевому референдумі міський голова у десятиденний термін інформує органи і посадових осіб, до відання яких віднесені питання, що були предметом консультативного референдуму.

 

Стаття 37. 

Місцеві вибори - це обрання депутатів міської ради, депутатів Запорізької обласної ради та міського голови шляхом голосування жителів міста та с.Нововасилівка, які мають право голосу згідно з чинним законодавством України. 

Місцеві вибори є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Ніхто не може бути примушений до участі у місцевих виборах.

Порядок призначення і проведення місцевих виборів та встановлення результатів голосування визначається законом України.

 

Частина 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 38. 

Загальні збори громадян або збори їх представників, які мають право голосу та проживають на відповідній території, скликаються по будинках, вулицях, кварталах, житлових комплексах, мікрорайонах міста з метою: 

- обговорення питань, віднесених до відання  органів місцевого самоврядування, що мають важливе значення для певних членів територіальної громади міста, та подання пропозицій з цих питань; 

- створення органів самоорганізації населення; 

- заслуховування звітів про роботу та повідомлень органів і посадових осіб місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення; 

- ухвали рішення про участь (на громадських засадах) жителів міста у благоустрої, про сприяння охороні громадського порядку, збереження житлового фонду, пам’ятників історії і культури, наданні допомоги соціально незахищеним членам територіальної громади міста;

- вирішення питань щодо об’єднання коштів населення, а також за згодою підприємств, установ та організацій, які не перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, їх коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах  об’єктів соціальної і виробничої інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи по охороні навколишнього природного середовища; внесення відповідних пропозицій з цих питань місцевій раді та її виконавчим органам;

- обговорення інших питань, що зачіпають інтереси населення територіальної 

громади міста.

Норми представництва на ці збори встановлюються органом, який їх скликає.

 

Стаття 39.

У роботі загальних зборів громадян  мають право брати участь члени територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах і проживають на відповідній території (будинок, вулиця, квартал, житловий комплекс, мікрорайон), а у зборах об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  - з 16 років, якщо вони є власниками квартир.

У роботі загальних зборів з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, міський голова, депутати міської ради, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян та підприємств, які не проживають на відповідній території.

 

Стаття 40.

Загальні збори громадян чи збори їх представників скликаються міським головою з власної ініціативою або з ініціативи депутатів міської ради, виконавчого комітету чи відповідного органу самоорганізації населення.

Загальні збори громадян міста можуть також скликатися міським головою з ініціативи не менш як 1/3 від загальної кількості членів територіальної громади міста.

Суб’єкт ініціативи з проведення зборів за місцем проживання заявою сповіщає про них міську раду не пізніше як за 15 робочих днів до пропонованої дати проведення зборів. У заяві зазначаються вид, дані про ініціаторів, час, дата, порядок денний і місце проведення зборів, коло запрошених учасників зборів. Неподання такої заяви та інформації про збори у визначені терміни є підставою для визнання їх місцевою радою не чинними, а рішення, ними ухвалені, такими, що не мають юридичних наслідків.

Розпорядження міського голови про скликання загальних зборів громадян оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації не пізніш як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на обговорення.

 

Стаття 41.

На загальних зборах громадян або зборах їх представників рішення приймаються більшістю голосів присутніх на зборах відкритим або таємним голосуванням.

На загальних зборах громадян головує міський голова або особа, призначена міським головою чи керівник відповідного органу самоорганізації.

Для ведення протоколу загальних зборів громадян обирається секретар. Протокол загальних зборів підписується головою і секретарем зборів.

До протоколу загальних зборів громадян додається список їх учасників із зазначенням місця їх проживання.

Порядок денний загальних зборів затверджується загальними зборами за пропозицією головуючого на загальних зборів.

Міський голова, міська рада та її виконавчі органи, відповідний орган самоорганізації населення сприяють підготовці і проведенню загальних зборів громадян, надають їх учасникам необхідні приміщення, матеріально-технічні засоби, довідкові інформаційні матеріали.

 

Стаття 42.

Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання відповідними органами самоорганізації населення та підлягають обов’язковому розгляду посадовими особами місцевого самоврядування, до компетенції яких відноситься порушені у рішенні питання, у 10-денний термін.

У випадку, якщо орган чи посадова особа місцевого самоврядування не вважають за можливе врахувати рішення загальних зборів громадян, то повинні підготувати про це вмотивовану заяву і передати її на розгляд міського голови та міської ради, а також ініціативної групи. Рішення оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації.

 

Частина 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 43. 

Члени територіальної громади міста, незалежно від їх віку та громадянства, мають право надсилати колективні або індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування. 

Члени територіальної громади міста мають право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 44.

Колективні звернення, підписані більш як 50 жителями міста, розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, невідкладно. 

Інформація про колективні звернення підписані більш як 500 жителями міста, негайно передається до міської ради (в разі, якщо вони надійшли до інших органів або посадових осіб місцевого самоврядування).

Метою колективних звернень членів територіальної громади міста можуть бути:

- внесення конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій;

- аналіз роботи міського голови, міської ради, її виконавчих органів в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань, пов’язаних із соціально-економічним та культурним розвитком міста чи окремих міських територій, станом довкілля, громадської безпеки, охорону громадського порядку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування; 

- порушення питань про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення;

- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування, тощо.

 

Частина 9. Громадські слухання.

Стаття 45. 

Громадські слухання – це форма участі громадськості в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, метою яких є ознайомлення громадськості міста з позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців міста пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.

Члени територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, з розробки проектів міського бюджету та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, та з інших питань,  актуальних для жителів міста.

При обговоренні  питань,  винесених на громадські слухання, членам територіальної громади міста повинна бути забезпечена можливість вільно висловлювати власну позицію і вносити пропозиції.

 

Стаття 46. 

 Громадські слухання можуть проводитися з ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, виконкому або органів самоорганізації населення чи з ініціативи територіальної громади.

 Громадські слухання з ініціативи членів територіальної громади можуть проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке підписане 1/10 членів територіальної громади міста.

 Громадські слухання скликаються міським головою не менш як один раз на рік.

 

Стаття 47. 

  На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення,  представники міських осередків політичних партій та громадських організацій, керівники підприємств, установ та організацій, діяльність яких повязана з питанням, що обговорюється.

 

Стаття 48. 

На громадських слуханнях:

- заслуховуються доповіді й інформації про роботу міського голови, міської ради, постійних комісій міської ради, окремих депутатів, виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;

- обговорюються проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету для внесення пропозицій з питань місцевого значення, що віднесені до компетенції органів  місцевого самоврядування;

- порушуються питання та вносяться пропозиції з питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування.

 

Стаття 49.

Керівництво та координація процесом підготовки громадських слухань покладається на суб’єкта ініціативи або на особу чи групу осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи.

У триденний термін з часу прийняття рішення про проведення громадських слухань створюється робоча група з підготовки громадських слухань. На своєму засіданні робоча група більшістю голосів приймає рішення щодо вибору приміщення для проведення громадських слухань; персонального складу запрошених осіб; затвердження порядку ведення громадських слухань; визначення доповідача і співдоповідача (співдоповідачів).

На робочу групу покладаються інші організаційно-забезпечувальні функції.

Інформування членів територіальної громади про громадські слухання розпочинається робочою групою не пізніше 10 календарних днів до їх проведення.

 

Стаття 50.

Головує на громадських слуханнях міський голова або представник від осіб, повноважних представляти суб’єкта ініціативи.

Головуючий стежить за дотриманням порядку денного, надає слово для виступу.

Кожен присутній на громадських слуханнях має право задати запитання або висловитись з будь-якого питання, порушеного у процесі слухань (у формі репліки або виступу).

На громадських слуханнях робочою ведеться протокол, в якому зазначаються дата і місце проведення слухань, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, зміст виступів та внесенні пропозиції.

 

Стаття 51.

За результатами громадських слухань більшістю голосів присутніх приймається рішення. Рішення зборів приймається у формі резолюції до членів територіальної громади міста в 10-денний термін.

 

 

Частина 10. Місцеві ініціативи.

Стаття 52. 

 Члени територіальної громади міста мають право ініціювати  розгляд міською радою (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і законами України до відання міської ради.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи питання, реалізація яких зачіпає інтереси території поза межами юрисдикції міської ради.

 

Стаття 53. 

Місцеві ініціативи реалізуються через ініціативні групи. Ініціативні групи створюються з громадян, які постійно проживають на території даної територіальної громади і складаються у кількості не менш як з 30 громадян, що мають право голосу на виборах депутатів міської ради.

Ініціативна група легалізується шляхом подання написаною у довільній формі заяви про місцеву ініціативу до міської ради. До заяви додаються протокол установчих зборів ініціативної групи; список членів групи; документ, що висвітлює предмет місцевої ініціативи. Даний документ повинен мати форму проекту рішення міської  ради, за необхідності – з усіма потрібними додатками. Якщо здійснення предмету ініціативи потребує додаткового бюджетного фінансування, до  документу повинен додаватися проект рішення ради про внесення необхідних змін чи доповнень до міського бюджету та кошторис витрат.

 

Стаття 54. 

Розгляд питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні міської ради з обов’язковою участю членів ініціативної групи.

 

Стаття 55. 

Рішення, прийняті міською радою з питань, внесених у порядку місцевої ініціативи, підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, встановленому міською радою.

 

Частина 11. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Стаття 56. 

Члени територіальної громади міста мають право бути присутніми на засіданнях міської ради.

Особи, що виявили бажання виступити на  сесії міської ради, повинні не пізніш як за день до її відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організовувати такі виступи.

Відмова членам територіальної громади міста у відвідуванні сесії міської ради, не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена  письмово. 

 

Стаття 57. 

Члени територіальної громади міста мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних з реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Члени територіальної громади  міста мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.

 

Стаття 58. 

Члени територіальної громади міста, які мають право голосу на рівних підставах можуть бути обраними депутатами міської ради або на посаду міського голови.

 

Частина 12. Інші форми участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 59. 

Перелік форм участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним. 

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють впровадженню нових форм участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

 

Стаття 60. 

Крім передбачених частинами 6 - 11 цього Статуту, можуть бути використані такі форми участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування:

   - громадське обговорення проектів рішень міської ради та її виконавчих органів, які  підлягають оприлюдненню для проведення громадських обговорень,  зокрема  проекти планів економічного і соціального розвитку міста, місцевого бюджету, цільових програм розвитку міста;

   - членство в комісіях, що утворюються на громадських засадах при виконавчих органах міської ради;

  - участь у роботі спеціалізованих комітетів, що створюються за рішенням виконавчого комітету міської ради з числа фахівців, які працюють у системі місцевого самоврядування, або діяльність яких пов’язана з наданням громадських послуг членам територіальної громади міста, з метою  залучення їх до розробки і реалізації проектів, що передбачають підвищення якості надання таких послуг. Положення про такі комітети затверджуються виконавчим комітетом міської ради;  

- участь у масових акціях відповідно до вимог чинного законодавства, метою проведення яких є привернення уваги органів і посадових осіб місцевого самоврядування до актуальних проблем міського значення та проблем соціального забезпечення членів територіальної громади міста, охорони навколишнього середовища, підтримки громадської безпеки тощо; 

  -   робота в органах самоорганізації населення;

  -  виконання на громадських засадах робіт по благоустрою території міста, наданню послуг соціально незахищеним жителям міста; 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ.  ОРГАНИ  І  ПОСАДОВІ  ОСОБИ    МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 13. Загальні засади діяльності органів місцевого самоврядування.

Стаття 61. 

Міська рада,  її виконавчі органи та міський голова  здійснюють свою діяльність по реалізації функцій місцевого самоврядування від  імені територіальної громади міста та в її інтересах.

Виконавчий комітет міської ради здійснює надані йому чинним законодавством окремі повноваження органів виконавчої влади. 

 

Стаття 62. 

Міська рада та міський голова обираються, а виконавчі органи міської ради утворюються згідно з Конституцією України,  чинним законодавством та цим Статутом. 

 

Стаття 63. 

Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, підконтрольності, підзвітності перед територіальною громадою, розмежування повноважень представницької та виконавчої гілок місцевої влади, забезпечення повноти здійснення функцій місцевого самоврядування та пріоритету інтересів територіальної громади міста при їх здійсненні.

Розподіл повноважень між органами і посадовими особами місцевого самоврядування здійснюється згідно з чинним законодавством і цим Статутом. Повноваження, які можуть передаватися, та порядок їх передачі визначаються законом.

 

Частина 14. Міська  Рада.

Стаття 64.

 Міська рада є органом місцевого самоврядування, єдиним органом представницької влади усього населення територіальної гро¬мади.

Міська рада є юридичною особою, має гербову печатку зі своїм найменуванням.

 

Стаття 65.

Міська рада відповідає перед територіальною громадою за місцеву політику, яку вона формує і проводить у межах своїх повноважень. Вона служить територіальній громаді, її діяльність спрямована на виявлення, вивчення і задоволення потреб та інтересів населення міста.

Міській раді належить право виступати від імені тери¬торіальної громади у стосунках з іншими органами самоврядуван¬ня, органами державної влади, іншими державними та громадськими організаціями.

 

Стаття 66.

Для виконання визначених чинним законодавством своїх функцій міська рада створює апарат, постійні та тимчасові контрольні депутатські комісії.

Міська рада сприяє депутатам у здійсненні  їх повноважень шляхом забезпечення необхідними довідково-інформаційними, нор¬мативно-правовими, офіційними матеріалами, організовує вивчен¬ня депутатами чинного законодавства, досвіду роботи інших рад, навчання у школах та на курсах муніципального менеджменту, надає допомогу з правових питань, забезпечує необхідні умови для проведення звітів і зустрічей з виборцями.

 

Стаття 67.

Постійні комісії міської ради є постійно-діючими орга¬нами, які обираються з числа депутатів ради на час їх повно¬важень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відання ради та для здійснення контролю за вико¬нанням рішень міської ради та її виконавчих органів.

До складу постійної комісії входять її голова, секретар і члени комісії.

Перелік постійних комісії та їх персональний склад виз¬начається новообраною міської радою на першій сесії.

 

Стаття 68.

За організацію роботи постійної комісії ради відповідає   голова комісії, який скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє її у відносинах з іншими органами чи об'єднаннями громадян, підприємствами, організаціями, установами, громадяна¬ми, організовує діяльність по реалізації висновків і рекомендацій комісії.

 У разі відсутності голови  комісії  або  неможливості  виконання ним   свої  повноваження з певних причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

Засідання постійної комісії скликаються в разі необхідності і воно є чинним, якщо на ньому присутні не менш  половини членів комісії.

Постійна комісія для розробки проектів рішень ради може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. 

Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть з ініціативи комісій, а також за дорученням ради, її голови та секретаря розглядатися комісіями на спільних засіданнях.

Постійні комісії є відповідальними перед міською радою та підзвітними їй .

Перелік, функціональна спрямованість і порядок ор¬ганізації роботи постійних комісій визначається регламентом міської ради та положеннями про постійні комісії, що затверд¬жуються радою.

Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування радою створюються тимчасові контрольні комісії.

Постійні комісії у своїй роботі керуються Конституцією, Законом "Про місцеве самоврядування в Україні", цим Статутом та положенням "Про депутатські комісії"

 

Стаття 69.

Постійні комісії за дорученням міської ради або з власної ініціативи попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують повідомлення про стан та розвиток відповідних галузей госпо¬дарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ра¬ди та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями та співдоповідями.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою, готують висновки з цих питань.

Постійні комісії за дорученням міської ради, секретаря ради або з власної ініціативи вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді й виконавчому комітету органів, підприємств, організацій і установ комунальної власності, по¬дають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в разі  необхідності  - на розгляд міської ради, здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, мають право отримати від керівників органів, підприємств, установ і організацій, визначених у цій статті необхідні ма¬теріали і документи (крім документів, порядок ознайомлення з якими регламентується законодавством).

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від за¬гального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісії підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розг¬ляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений термін.

 

Стаття 70.

До компетенції міської ради, визначених Консти¬туцією і законодавством України, відносяться, зокрема:

- затвердження статуту територіальної громади міста Бердянська, внесення змін та доповнень до статуту;

- утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, заводження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

- затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

- утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;

- обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

 - прийняття рішення про недовіру міському голові;

- заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

- розгляд запитів депутатів, прийнятті рішень по запитах;

- прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутатів ради в порядку, встановленому законом;

- визначення відповідно до закону кількісного складу рад;

- прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

- прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування, та міського голови;

- надання згоди на створення органів самоорганізації населення, прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

- затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

- затвердження міського бюджету, внесення змін до нього;

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом; прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- здійснення правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної власності;

- прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності територіальної громади міста, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

- вирішення питань регулювання земельних відносин;

- вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу;

- прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

- затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

- розгляд та вирішення інших питань, віднесених Конституцією України, та іншими законами до відання міської ради.

 

 

Стаття 71.

Міська рада несе відповідальність за свою діяльність перед територіальною громадою, державою, юридичними та фізични¬ми особами.

Міська рада є підзвітною, підконтрольною і відповідальною перед територіальною громадою. Вона періодично,  не менш як двічі  на рік, інформує населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюд¬жету, з інших питань місцевого значення, звітує перед тери¬торіальною громадою про свою діяльність.

Міська рада несе відповідальність перед державою у разі порушення нею Конституції або законів України. (замість ст.71 стоїть ст.83)

 

Стаття 72.

Рада здійснює нормотворчу діяльність стосовно міста і його населення.

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 Рішення ради набувають чинності з моменту підписання міським головою. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Рішення ради належним чином оформлюються, реєструються і зберігаються.

Рішення ради мають бути доступні для депутатів та жителів міста.

 

Стаття 73.

Рада через свої постійні та тимчасові депутатські комісії та групи здійснює контроль за виконанням рішень ради.

 

Стаття 74.

Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених законодавчими актами. При встановленні результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення приймається відкритим або таємним голосуванням.

 

Стаття 75.

Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями територіальної громади  на основі за¬гального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

Стаття 76.

Кількісний склад міської ради наступного скликання визначається рішенням міської ради попереднього скликання у межах, визначених  чинним  законодавством України.

 

Стаття 77.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на першій сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів ради.

Закінчуються повноваження депутата в день першої сесії ради но¬вого скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 78.

Депутат міської ради представляє інтереси всього насе¬лення територіальної громади, має всі  права, що забез¬печують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе відповідальність перед виборцями, радою та її орга¬нами, виконує їх доручення.

Депутат міської ради здійснює свої повноваження, як правило, на громадських засадах, не пориваючи з виробничою, службовою, комерційною або підприємницькою діяльністю.

На час сесії міської ради, а також для виконання своїх пов¬новажень, передбачених чинним законодавством та рішенням сесії, депутат звільняється від виконання службових чи обов'язків за основним місцем роботи з отриманням грошової компенсації за дні своєї відсутності на роботі чи службі та відшкодуванням збитків, пов'язаних  з виконанням депутатських повнова¬жень, а також у випадках необхідності компенсації за втрачену ним вигоду.

Депутати ради виконують свої обов'язки у відповідності з законами України та цим Статутом, а також  за власними переко¬наннями необхідності діяльності на благо територіальної громади м. Бердянська.

 

Стаття 79.

При вступі на посаду депутат ради присягає на вірність інтересам виборців і територіальної громади: "Здобувши  звання депутата міської ради, зобов'язуюсь усіма діями дбати про добробут  Бердянська та  його мешканців, гідно представляти своїх ви¬борців, одстоювати їх права і свободу. Присягаю дотримуватися Конституції, Законів України, Статуту територіальної громади міста Бердянська, виконувати свої обов'язки в інтере¬сах територіальної громади та своїх виборців".

Присягу зачитує найстарший за віком депутат міської ради перед відкриттям першої сесії новообраної міської ради, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами.

Підписаний депутатом текст особистої  присяги зберігається в архіві ради.

Про факт відмови оголосити і підписати текст присяги, а також порушення присяги повідомляється  виборцям відповідного округу та дільниці, і це дає право міській раді ініціювати відкликання депутата відповідно до чинного законодавства.

 

Стаття 80.

Депутат міської ради як уповноважений представник інте¬ресів виборців має право:

- обирати та бути обраним до органів ради;

- офіційно представляти виборців в міській ради та її органах;

- пропонувати питання для розгляду їх радою та його органами;

- вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідання ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань;

-  вносити на розгляд ради та її органів проекти рішень з питань віднесених до її повноважень;

- порушувати питання про недовіру міському голові, розпуск органів, створюваних радою, та про звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

- вносити пропозиції про заслуховування на пленарних засіданнях ради звітів або інформації будь-якого органу або посадової особи , відповідальних або підконтрольних раді, а також з питань, віднесених до компетенції ради, інших органів або посадових осіб, які діють на його території;

- оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають громадське значення;

- об’єднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють у відповідності з регламентом ради;

- має також інші права, передбачені Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.  

 

Стаття 81.

При виконанні депутатських повноважень депутат міської ради зобов'язаний:

- брати участь у роботі ради, постійних депутатських комісій та інших її органів, до складу яких він входить,

- всебічно сприяти виконанню їх рішень, виконувати доручення ра¬ди та її органів;

- дотримуватись регламенту ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності ради та її органів, бути при¬сутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної де¬путатської комісії та інших органів, до складу яких він вхо¬дить;

- підтримувати постійний зв'язок з  виборцями, регулярно інформувати їх про наслідки розгляду радою та її виконавчими органами доручень виборців та особисту участь в організації  їх виконання;

- вивчати громадську думку, потреби населення, інформу¬вати про них раду, задовольняти колективні потреби та законні вимоги виборців;

- вести прийом громадян, розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли до депутата, вживати заходів до їх пра¬вильного і своєчасного вирішення;

- періодично (але не менш як один раз на півроку) звітува¬ти про свою роботу і роботу міської ради перед виборцями.

 

Стаття 82.

Ніхто не має права обмежувати повноваження депутата міської ради. Права та повноваження, гарантії діяльності депу¬тата визначаються Конституцією України, Законами України  "Про місцеве самоврядування в Україні",  “Про статус депутатів місцевих", а також  іншими законами,  нормативно-правовими актами та цим Статутом.

 

Стаття 83.

Повноваження депутата міської ради припиняються достро¬ково:

- у разі відкликання депутата виборцями у порядку, вста¬новленому Законом “Про статус депутата місцевих рад”;

                - у разі втрати депутатом громадянства України;

- у зв'язку з обранням або призначенням депутата на по¬саду, заняття якої за законодавством несумісне з виконанням депу¬татських повноважень;

                - у зв'язку з обранням його депутатом іншої ради;

- у разі визнання судом недієздатним або безвісно відсутнім;

- у зв'язку з набранням чинності обвинувального вироку суду про позбавлення волі особи, яка є депутатом.

- припиненням роботи на території міської ради (постійне проживання за її межами);

- у разі його смерті.

За рішенням міської ради повноваження депутата припиняються достро¬ково у випадку:

- подання особистої заяви про складання ним депутатсь¬ких повноважень;

- набранням чинності обвинувального вироку суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов'язаного з позбав¬ленням волі.

У разі дострокового припинення повноважень, а також смерті депутата міська рада приймає рішення про проведення дострокових виборів депутата.

 

Частина 15. Міський голова.

Стаття 84. 

Міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Бердянська.

Міський голова обирається жителями міста, які мають право голосу  терміном на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні.

Міським головою може бути обраний будь-який член територіальної громади міста, що має право голосу .

Порядок обрання міського голови визначається чинним законодавство України.

 

Стаття 85.

Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Міський голова  складає на пленарному засіданні міської ради присягу :

          “Я, (ім’я та прізвище), волею територіальної громади міста Бердянська обраний міським головою, вступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність територіальній громаді. Зобов’язуюсь суворо дотримуватись Конституції  і законів України , Статуту територіальної громади  міста, своїми справами дбати про благо  і добробут  мешканців, обстоювати права, свободи і законні інтереси територіальної громади міста, підносити авторитет  міста Бердянська  у державі та  за її  межами”.

Якщо вибори міського голови проведені одночасно з виборами депутатів, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної ради після складання присяги депутатами . 

 

Стаття 86.

Повноваження міського голови можуть бути припинені достроково на підставах і в порядку, передбаченими законодавством.

Повноваження міського голови припиняються достроково територіальною громадою міста шляхом місцевого референдуму або рішенням  міської ради ( не менш як 2/3 голосів від загального складу ради) шляхом таємного голосування. Рішення про проведення місцевого референдуму по достроковому припиненню повноважень міського голови приймається міською радою як з власної ініціативи, так і на вимогу не менш як 1/10 частини жителів міста, що проживають на його території  і мають право голосу . 

Повноваження міського голови вважаються достроково припиненими у випадках: 

  - його звернення з особистою заявою до міської ради про складення ним повноважень  

- набрання законної сили обвинувального вироку щодо голови; 

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або  померлим 

- припинення його громадянства; 

- порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законодавством;

-  від’їзду міського голови на постійне місце проживання за межі території міста;

    -  визнання недійсними виборів міського голови;

    -  за результатами міського референдуму про відкликання міського     голови;

  -  його смерті;

  -  інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

У разі дострокового припинення повноважень міського голови проводяться позачергові вибори міського голови в порядку, передбаченому законодавством. 

При достроковому припиненні повноважень міського голови і до моменту вступу на посаду новообраного голови його обов’язки по організації роботи міської ради здійснює за рішенням ради секретар ради, а по організації роботи виконавчого комітету ради -  перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

 

Стаття 87.

 Міський голова  виконує такі функції:

- представляє  територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;

- вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету міської ради;

- скликає сесії міської ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

    -  скликає загальні збори громадян за місцем проживання, веде особисті прийоми громадян;

    - забезпечує виконання рішень місцевих референдумів, ради та її виконавчого комітету;

    -   є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеними радою;

      - здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключної компетенції ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів;

- видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Міський голова здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.

 

Стаття 88.

Міський голова має першого заступника та заступників з питань діяльності виконавчих органів ради, кількість яких визначається міською радою.

Заступники міського голови з питань діяльності виконавчих органів призначаються та звільняються з посади  у порядку, визначеному чинним законодавством.

Розподіл обов’язків між першим заступником,  заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів та керуючим справами виконкому здійснюється за рішенням виконавчого комітету.

Виконуючий обов’язки міського голови на період його відсутності призначається міським головою.

 

Частина 16. Виконавчий комітет міської ради.

Стаття 89.

Виконавчий комітет міської ради є виконавчим органом Бердянської міської ради, який утворюється міською радою на  термін її повноважень.

Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків організує роботу виконавчого комітету перший заступник міського голови з питань діяльності  виконавчих органів ради.

 

Стаття 90.

Кількісний та персональний склад виконавчого комітету міської ради затверджується радою за пропозицією міського голови. 

До складу виконавчого комітету не можуть бути обрані депутати міської ради, крім секретаря ради. 

Міська рада з власної ініціативи або з ініціативи членів територіальної громади міста може прийняти рішення про внесення змін до складу виконавчого комітету  чи його розпуск.

Підстави, з яких приймається рішення про розпуск виконавчого комітету, оприлюднюються в міських засобах масової інформації.

 

Стаття 91.

Виконавчий комітет міської ради розглядає і вирішує питання, віднесені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами України, цим Статутом до відання виконавчих органів ради. При цьому, згідно з чинним законодавством,  виконком здійснює як власні, так і делеговані йому органами виконавчої влади повноваження. 

 

Виконавчий комітет:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що виносяться на розгляд ради;

- координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, а також їх посадових осіб.

 

Стаття 92.

Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним делегованих йому повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. 

Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.

 

Стаття 93.

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які є право чинними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету. 

Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою (або одним із заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради в разі відсутності міського голови чи неможливості виконання ним своїх обов’язків) в разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. 

 

Стаття 94.

Правове, інформаційно-аналітичне, методичне, кадрове, матеріально-технічне та інше організаційне забезпечення діяльності міськвиконкому, систематичну перевірку виконання актів законодавства, рішень виконкому та розпоряджень міського голови здійснює його апарат (поняття „апарат виконкому" включає юридичний відділ, відділ організаційної роботи, загальний відділ, відділ по роботі зі зверненнями громадян, відділ бухгалтерського обліку, прес-службу виконкому).

 

Стаття 95.

Виконавчий комітет міської ради  приймає рішення у межах своїх повноважень. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються міським головою.

 

РОЗДІЛ ІV.  ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Частина17. Система та загальні засади організації та  діяльності органів самоорганізації населення.

Стаття 96.

Органи самоорганізації населення утворюються за дозволом міської ради з ініціативи членів територіальної громади міста.

Кількісний та персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

 

Стаття 97.

  Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення,  визначається рішенням міської ради і має відповідати території проживання членів територіальної громади міста, які утворили цей орган.

 

Стаття 98.

Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи Положенням про орган самоорганізації населення.

 

Стаття 99.

Легалізація органів самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом міської ради.

 

Стаття 100.

Повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається чинним законодавством України та Положенням про нього.

Частина18. Порядок формування органів самоорганізації населення.

 

Стаття 101.

Рішення про утворення органу самоорганізації населення приймаються загальними зборами громадян , які проживають на  відповідній території міста. 

 

Стаття 102.

Вибори органів самоорганізації населення проводяться на загальних зборах громадян, які проживають на відповідній території міста. 

Орган самоорганізації населення обирається загальними зборами жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території. 

 

Стаття 103.

Організація проведення загальних зборів (конференцій) жителів за місцем проживання покладається на виконавчий комітет міської ради.

 

Стаття 104.

Голова органу самоорганізації населення обирається на засіданні органу або безпосередньо членами територіальної громади відповідної території міста.

 

Стаття 105.

Підготовка і проведення виборів органів самоорганізації населення здійснюються відкрито і гласно. 

Результати виборів оприлюднюються в засобах масової інформації міста в десятиденний термін.

 

Частина19. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Стаття 106.

Власні повноваження органу самоорганізації населення визначаються Законом України „Про органи самоорганізації населення” та Положенням про нього. 

 

Стаття 107.

Міська рада може додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною своїх повноважень.

Здійснення повноважень органами самоорганізації населення не повинно  перешкоджати інтересам територіальної громади міста. 

 

Стаття 108.

Органи самоорганізації населення самостійно використовують фінансові ресурсі, які передані їм з місцевого бюджету, на цілі та в межах визначених міською радою. Контроль за фінансовою діяльністю органів самоорганізації населення в межах своїх повноважень здійснюють міська рада та її виконавчі органи, збори жителів за місцем проживання та органи державної влади.

 

Стаття 109.

  Органи і посадові особи місцевого самоврядування надають допомогу органам самоорганізації населення у здійсненні ними своїх повноважень та координують їх діяльність. Члени органу самоорганізації населення мають право приймати участь в засіданнях міської ради та її виконавчого комітету, стосовно їх діяльності, а також під час розгляду питань, що ініціюються органами місцевого самоврядування. 

 

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ  ТА  ФІНАНСОВІ  ОСНОВИ   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина20. Комунальна власність міста.

Стаття 110.

- Територіальній громаді міста Бердянська належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, не житлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об’єкти, визначені відповідно до закону як  об’єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. 

У комунальній  власності територіальної громади знаходяться об’єкти, що мають важливе загальноміське значення для життєзабезпечення міста, задоволення потреб міської громади та для збереження історико-культурних об’єктів міста (міські системи водо- і енергопостачання, інженерні комунікації, пам’ятки культури і архітектури, музеї, природні ландшафти тощо).

 

Стаття 111.

Суб’єктом права міської комунальної власності є територіальна громада міста Бердянська, а від її імені  виступає міська рада.

Міська рада безпосередньо або через утворені  нею виконавчі органи користується, володіє та розпоряджається належним їй на основі права комунальної власності майном, в межах чинного законодавства України , здійснюючи з ним будь-які майнові операції (продаж, передача в оренду, постійне або тимчасове користування, використовування як заставу тощо).

 

Стаття 112.

Право комунальної власності виникає на підставі безкоштовної передачі майна із державної форми власності, власності інших адміністративно-територіальних одиниць, створення чи  купівлі об’єктів комунальної власності територіальної громади за рахунок належних їй коштів та за інших умов, які не суперечать  чинному  законодавству України.

 Право територіальної громади на землю та інші природні ресурси гарантується Конституцією України.

Територіальна громада має  право на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об’єктів, розташованих на її території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних потреб територіальної громади міста.

Усе майно, розташоване на території міста, за винятком майна  державної, колективної, приватної та інших встановлених законодавством форм власності та визначених згідно з чинним законодавством, як безгосподарне є комунальною власністю територіальної громади міста Бердянська. 

 

Стаття 113.

Право спільної власності територіальних громад виникає на основі рішень Бердянської міської ради та рішень  інших уповноважених органів місцевого самоврядування  (з іншого боку) про об’єднання об’єктів права комунальної власності для забезпечення спільних  потреб громади.

 

Стаття 114.

Правовий режим майна територіальної громади визначається міською радою.

Усе майно територіальної громади закріплене (знаходиться на балансі) за комунальними підприємствами, закладами, установами або є цінними паперами чи частинами в уставному фонді господарських товариств.

Комунальні підприємства чи заклади володіють закріпленим за ним комунальним майном  на основі права повного господарського відання. У відповідності до цього права підприємство володіє, користується належним йому майном згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

 

Стаття 115.

Управління об’єктами права комунальної власності здійснюють виконавчі органи міської ради. Права та функції, які у відповідності з цим їм делегуються,  визначаються рішеннями міської ради.

Питання  відчуження, придбання майна, створення, реорганізації або ліквідації комунальних підприємств, закладів, установ, визначення основних напрямків їх діяльності, порядку використання їх прибутку, перелік об’єктів для приватизації, визначення термінів і способів приватизації є виключною компетенцією міської ради.

 

Стаття 116.

Право комунальної власності територіальної громади гарантується Конституцією України і захищається  законами на рівних умовах з правами інших форм власності.

Органи державної влади  не мають права втручатися у здійснення територіальними громадами, а від їх імені органами місцевого самоврядування, а  також комунальними підприємствами, закладами і установами права комунальної власності, встановлення обмежень, не передбачених цим Законом. Органи державної влади несуть майнову відповідальність за шкоду, заподіяну  неправомірним втручанням у здійснення територіальною громадою права комунальної власності, включаючи і обов’язкову компенсацію за неодержані внаслідок такого втручання доходи. 

Акт органу  влади, який не відповідає Закону і порушує повноваження територіальної громади як власника або органу місцевого  самоврядування, комунальних підприємств, установ та закладів, визначається судом недійсним за позовом органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, закладів та установ.

 

Стаття 117.

Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за шкоду, заподіяну об’єктам права комунальної власності. Діяльність фізичних та юридичних осіб, результатом якої є нанесення шкоди об’єктам права комунальної власності,  карається відповідно до законодавства з компенсацією органам місцевого самоврядування заподіяних збитків та неодержаних внаслідок цього доходів. Органи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про  притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять збитки об’єктам права комунальної власності.

 

Частина  21. Фінансова основа.

Стаття 118.

Фінансова основа міста складається  з:

- коштів міського бюджету; 

- фінансово-кредитних ресурсів; 

- страхових ресурсів; 

- коштів підприємств, організацій і установ, що перебувають у комунальній власності міста; 

- коштів валютних фондів;

- відповідної частини коштів підприємств, організацій і установ, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування; 

- коштів,  отриманих від розміщення місцевих позик, цінних паперів, а також отриманих від роботи на фондовому ринку; 

- коштів, отриманих від проведення місцевих лотерей; 

- коштів, отриманих від приватизації комунального майна міста; 

          -  інших фінансових ресурсів, переданих місту згідно з чинним законодавством.

 

Стаття 119.

 Територіальна громада міста безпосередньо або через органи місцевого самоврядування  може об’єднувати  на договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевого бюджету для виконання спільних проектів або для  спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ, організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.

 

Стаття 120.

Міська рада (або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування) може в межах, визначених законодавством, випускати місцеві позики, цінні папери і лотереї, отримувати кредити в банківських установах, створювати комунальні банки та інші фінансово-кредитні установи, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

 

Частина 22. Міський бюджет 

Стаття 121.

Місто має власний бюджет, який самостійно розробляють, затверджують і виконують органи місцевого самоврядування згідно з Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетним Кодексом України.

Самостійність міських бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними доходами, а також правом самостійно визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.

Будь-яке втручання в розробку, затвердження і виконання міського бюджету органів державної влади або органів місцевого самоврядування, інших територіальних громад не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

 

Стаття 122.

Мінімальний розмір місцевого бюджету визначається на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя міста виходячи з рівня мінімальних потреб, встановлених законом.

 

Стаття 123.

Доходи міського бюджету формуються за рахунок:

- доходів, що закріплюються за бюджетом місцевого самоврядування та враховуються при визначені обсягів між бюджетних трансфертів;

- доходів, що не враховуються при визначенні обсягів між бюджетних трансфертів;

- дотацій і субвенцій за рішенням вищих органів влади.

 

Стаття 124.

Видатки міського бюджету поділяються на поточні та спеціальні. Бюджет розвитку є складовою частиною спеціального фонду міського бюджету. Міський бюджет поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку. Доходи бюджету розвитку формуються за рахунок:

- коштів від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

- надходжень дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств, що є у власності територіальних громад;

- коштів, які передаються із загального фонду місцевого бюджету за рішенням міської ради;

- запозичень, здійсненних у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України;

- субвенцій з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів;

- інші надходжень.

 

Стаття 125.

Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади, їх розмір і цільове спрямування визначаються міським бюджетом. У видатковій частині міського бюджету окремо передбачаються видатки поточного бюджету і видатки бюджету розвитку.

Кошти поточного бюджету спрямовуються на фінансування установ і закладів, що утримуються за рахунок бюджетних асигнувань і не належать до бюджету розвитку.

Кошти бюджету розвитку спрямовуються на будівництво і реконструкцію об’єктів комунальної власності у відповідності із планом стратегічного розвитку м.Бердянська”.

 

Видатки міського бюджету поділяються на видатки, пов’язані з виконанням власних повноважень і видатки, пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

Фінансування видатків, пов’язаних з виконанням делегованих повноважень за рахунок коштів, спрямованих на фінансування власних повноважень здійснюється виключно в межах капітальних видатків.

 

Стаття 126.

Фінансове управління виконавчого комітету з допомогою інших органів виконавчої влади на підставі прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста розробляють проект міського бюджету і подають його на розгляд виконавчого комітету міської ради.

Виконком міської ради подає схвалений ним проект міського бюджету на розгляд міської ради депутатів до 1 грудня.

 

Стаття 127.

Міська рада до 30 грудня затверджує міський бюджет – у загальній сумі доходів з виділенням окремих доходних джерел і в загальній сумі видатків з виділенням асигнувань на фінансування підпорядкованого господарства, соціально-культурних заходів, соціального захисту населення  і  органу місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.

Якщо до почату нового бюджетного року не затверджено міський бюджет, міська рада приймає рішення про порядок фінансування видатків з міського бюджету до його затвердження, враховуючи вимоги ст.79 Бюджетного кодексу України.

 

Стаття 128.

Якщо органи державної влади або обласна рада приймає рішення, яке призводить до зменшення доходів або збільшення видатків міського бюджету, то відшкодування збитків, завданих цими рішеннями, проводиться саме цим органом влади за рахунок коштів його бюджету в порядку передбаченому чинним законодавством..

Міський бюджет виконується за розписом доходів і видатків з помісячним розподілом, який складається фінансовим управлінням міської ради.

Фінансове управління міськвиконкому подає письмовий звіт про хід і результати виконання міського бюджету до комісії з питань планування та бюджету з наступним затвердженням на сесії Бердянської міської ради

 

Стаття 129.

Міський бюджет повинен передбачати резервний фонд. Фінансування видатків з резервного фонду здійснюється на підставі рішень виконавчого комітету міської ради із наданням щомісячних звітів міській раді про витрачання коштів резервного фонду бюджету.

Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення цих видатків здійснює міська рада на найближчої сесії.

 

Стаття 130.

Звіт про виконання міського бюджету складає фінансове управління виконавчого комітету.

Міська рада затверджує звіт про виконання міського бюджету. Вона може також прийняти рішення про залучення аудитора для проведення перевірки виконання міського бюджету.

 

Стаття 131.

Держава фінансує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування делегованих законом повноважень органів виконавчої влади.

При невиконанні цієї вимоги повноваження, делеговані місцевому самоврядуванню органами державної влади, виконуються в обсязі, забезпеченому державою фінансовими ресурсами.

У разі фінансування делегованих повноважень не в повному обсязі виконавчий комітет доводить  це до відома міської ради і попереджує про це облдержадміністрацію.

Якщо облдержадміністрація проігнорувала це попередження виконавчого комітету, то виконавчий комітет, міська рада звертаються до Кабінету Міністрів України, а також звертаються з позовом до Верховного Суду України про відшкодування збитків, завданих територіальній громаді.

 

Стаття 132.

Рішення про внесення змін до рішення про міський бюджет приймається міською радою за поданням офіційного висновку фінансового органу виконавчої влади про виконання чи недовиконання доходної частини загального фонду міського бюджету на підставі чинного законодавства.

 

Частина 23. Позабюджетні( цільові) і валютні фонди. - виключити.

 

 Стаття 132. – виключити.

 

Стаття 133. – виключити.

 

Стаття 134.

До валютних фондів можуть за рішенням міської ради включатися:

- добровільні і благодійні внески і пожертвування фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та іноземними цінними паперами; 

- відрахування від прибутків в іноземній валюті підприємств, організацій та установ, що перебувають у комунальній власності.

 

Стаття 135.

Кошти валютних фондів використовуються виключно за рішенням міської ради.

 

Розділ VI. ГАРАНТІЇ   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 24. Відповідальність органів і посадових  осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

 

Стаття 136.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед територіальною громадою міста за результати своєї роботи і надають жителям міста необхідну інформацію із зазначених питань

 

Стаття 137.

Територіальна громада міста має право на отримання достовірної інформації  про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка  включає відомості про: 

- структуру та кількісний склад органів місцевого самоврядування;

- компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

- призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування; 

- зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування; 

- поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування; 

- позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя міста. 

- іншу інформацію, згідно з чинним законодавством.

Порядок та періодичність надання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються міською радою та міським головою .

 

Стаття 138.

Усі керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради  повинні щомісяця проводити прийом членів територіальної громади міста з особистих питань.

 

Стаття 139.

Усі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані сприяти забезпеченню дотримання прав, законних інтересів об’єднань громадян, легалізованих згідно  з чинним законодавством.

 

Частина  25. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

Стаття 140.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі порушення ними Конституції України і чинного законодавства. 

Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Посадові особі місцевого самоврядування підлягають атестації та щорічній оцінці діяльності відповідно до вимог чинного законодавства та загальновизнаних норм міжнародних стандартів управління..

 

Стаття 141.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 

Стаття 142.

Акти ради, міського голови, виконавчого комітету міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

 

Стаття 143.

Шкода, заподіяна  юридичним і фізичним особам, в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів міського самоврядування, відшкодовуються за рахунок коштів  міського бюджету, а в результаті неправомірних рішень , дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законодавством. 

Спори  про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових осіб міського самоврядування, вирішуються в судовому порядку.

 

Стаття 144.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за виконання визначених законодавством повноважень органів виконавчої влади, у порядку, встановленому законодавством. 

 

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Статут територіальної громади м. Бердянська прийнято  27 лютого 2001 року. 

Статут підлягає реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Статут є постійно діючим актом і не підлягає перезатвердженню новообраним складом міської ради. 

            Статут територіальної громади міста Бердянська має вищу юридичну силу щодо інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування міста Бердянська.

           Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, які суперечать статуту територіальної громади міста Бердянська, є нечинними і не підлягають застосуванню і виконанню.

          Спори, пов’язані з реєстрацією та дією Статуту територіальної громади, а також  відповідності актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування Статуту територіальної громади м. Бердянська вирішуються в судовому порядку.

          До Статуту територіальної громади можуть бути внесені й інші питання, що не включені до цього Статуту, які не суперечать законодавству України.

          Додатки до цього Статуту мають з ним однакову юридичну силу.

 

 

ДОДАТКИ

 

Додаток 1.  Мікрорайони міста - виключено.

 

Додаток 2. Символіка  м. Бердянська.

 

Стаття 1.

  Прапор та герб міста Бердянська затверджені “27” липня 1999 року рішенням восьмої сесії  міської ради ХХIII скликання ( протокол № 16).

 

Стаття 2.

           Гербом  м. Бердянська  міська рада затвердила    історичний герб міста,  який був  пожалуваний  йому  17 листопада  1844 року.

Він має вигляд щита французської форми, зображеного у вигляді прямокутника, основа якого дорівнює 8\9 його висоти, з вістрям, що виступає у середині нижньої частини, та закругленими нижніми кутами.

Щит поділено на два поля – верхнє зелене (суміш хрому та рослинної зелені), на якому зображено срібну ногайську  кибитку  та чорний плуг, що означав напівкочовий побут поселених у цьому повіті ногайців та заняття хліборобством інших місцевих жителів; а у нижньому полі – блакитному (суміш кобальту і ультрамарину) - чорний якір, що відтворює прилеглість повіту до моря.

У 1857 році  герб міста було увінчано короною  з трьома зубцями, а  як  прикраса  навколо щита - Олександрівська стрічка з двома навхрест покладеними за щитом золотими якорями, що підкреслюють розташування міста біля моря.

Щит з зображеними на ньому фігурами, баштова корона, якорі та Олександрівська стрічка склали повний герб міста.

 

 

Стаття 3.

Прапор м. Бердянська   - полотнище синього кольору з співвідношенням сторін (довжина до ширини)  1,35 : 1,00  з білим колом у центрі,  діаметр якого дорівнює 0,38 ширини.  У центрі полотнища у білому колі розташований повний герб міста в установленій кольоровій гамі. 

Від білого кола до вузьких сторін полотнища проведена хвиляста лінія жовтого кольору, ширина якої дорівнює 0,033 ширини полотнища. Хвиляста лінія проведена горизонтально і поділяє полотнище на дві рівні частини.

 

Стаття 4.

Символіка кольорів герба та прапора. 

Зелений  - це символ весни та рослинності,  перемоги життя, щедрості та духовності.

Блакить (синій) – символ моря, краси, ясності, м’якості, величі, чистоти помислів, духовності, мудрості, добробуту.

Жовтий – золота азовського піску та пляжів курорту, багатства, справедливості, милосердя, великодушності, сталості,  сили, вірності.

Білий – символ чистоти, доброти і невинності.

Червоний – символ гідності, сили і могутності.

 

Стаття 5.

Гімн м.Бердянська – гімн на музику О.Лясковської та на слова Г.Ржевського, затверджений рішенням тридцятої сесії Бердянської міської ради ХХШ скликання від 27.07.2001р. № 3 „Про затвердження гімну міста Бердянська”. 

Бердянськ-курорт в морській оправі,

Як виріс ти, красивим став!

Розкинув в сторони квартали,

Неначе крила розпластав.

Приспів:

Щасливим будь, Бердянськ любимий,

Сил набирайся і зростай!

На радість нам і Україні, 

Як сад весняний, розквітай!

 

Нам любо бачить в вечір синій

Фонтанів плеск, твої вогні,

Твій головний проспект красивий, 

Під різним стягом кораблі!

Приспів.

У тебе є немало націй,

Але ми в злагоді живем,

Ти спільний дім наш, наше щастя,

Тебе як матір бережем.

Приспів.

Ми зробим все, щоб ти гарнішав,

І славнозвісним став кругом,

Став центром зльотів молодіжних,

Здоров’я щедрим джерелом!

Приспів.

 

 

Додаток 3. Екологічна безпека. – виключити.

 

ЗМІСТ

 

П Р Е А М Б У Л А

РОЗДІЛ  1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

Частина 1. Загальна характеристика міста.

Частина 2. Правова основа Статуту.

Частина 3. Взаємозв’язки органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами виконавчої влади, установами, підприємствами та організаціями; з осередками політичних партій, громадськими та релігійними організаціями.

РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ  МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Частина 4. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування.

Частина 5. Територіальна громада міста.

Частина 6. Місцевий референдум та місцеві вибори.

Частина 7. Загальні збори громадян за місцем проживання.

Частина 8. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста до органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Частина 9. Громадські слухання.

Частина 10. Місцеві ініціативи.

Частина 11. Участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування.

Частина 12. Інші форми участі членів територіальної громади міста у здійсненні місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ ІІІ.  ОРГАНИ  І  ПОСАДОВІ  ОСОБИ    МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

Частина 13. Загальні засади діяльності органів місцевого самоврядування.

Частина 14. Міська  Рада.

Частина 15. Міський голова.

Частина 16. Виконавчий комітет міської ради.

РОЗДІЛ ІV.  ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ:

Частина 17. Система та загальні засади організації та діяльності органів 

самоорганізації населення.

Частина 18. Порядок формування органів самоорганізації населення.

Частина 19. Здійснення повноважень органів самоорганізації населення.

Розділ V. МАТЕРІАЛЬНІ  І  ФІНАНСОВІ  ОСНОВИ   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

Частина  20. Комунальна власність міста.

Частина  21. Фінансова основа.

Частина  22. Місцевий бюджет.

Частина  23. Позабюджетні( цільові) і валютні фонди. – виключено.

Розділ VI. ГАРАНТІЇ   МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

Частина  24. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою.

Частина  25. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед державою, юридичними та фізичними особами.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

ДОДАТКИ:

Додаток 1. Мікрорайони міста - виключено.

Додаток 2.  Символіка м.Бердянська.

Додаток 3. Екологічна безпека. – виключено.

 

Статут територіальної громади м.Бердянська розробила група у складі:

 

Кайди В.І.   ¬  депутата міської Ради;

Кравця В.О.  зав. відділом організаційної роботи виконкому;

Михайличенко В.І.  редактора газети “Південна зоря”,¬ депутата міської Ради;

Могильного С.А.  доктора філософії, професора,  проректора Азовського

регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті;

Мягченко О.П  професора Азовського регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті;

Папанової В.А.  к.і.н., завкафедри історії і теорії держави та права Азовського регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті (заступник керівника групи);

Сергієнко М.І.  начальника управління земельних ресурсів;

Федорика В.М.  к.філософ.наук, доцента, проректора Бердянського державного педагогічного інституту;

Ялового С.В.  керуючого справами виконкому (керівник групи).

 

Статут територіальної громади міста Бердянська у новій редакції розробила група у складі:

Кайди В.І.   ¬  депутата міської Ради;

Фойта А.М.  зав. відділом організаційної роботи виконкому;

Михайличенко В.І.  редактора газети “Південна зоря”,¬ депутата міської Ради;

Могильного С.А.  доктора філософії, професора,  проректора Азовського

регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті;

Папанової В.А.  к.і.н., завкафедри історії і теорії держави та права Азовського регіонального інституту управління при Запорізькому державному університеті (заступник керівника групи);

Ялового С.В.  керуючого справами виконкому (керівник групи).

Солопової О.О  головного спеціалісту юридичного відділу.